Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ 1ος ΤΟΜΟΣ (γράμμα Α)
ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
ISBN: 978-960-7925-24-4
Μέγεθος: 17x24 cm
Σελίδες: 600
/
Βάρος: 944 gr
Τιμή: 48.00€
Μη Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή

Η πλέον πολύτιμη, εμπεριστατωμένη, αξιόπιστη και πληρέστερη εγκυκλοπαίδεια Εσωτερισμού στην Ελληνική. Περιλαμβάνει θέματα Αποκρυφισμού, Τεκτονισμού, Ροδοσταυρικής Φιλοσοφίας, Ιστορία και περιγραφή διδασκαλιών Μυητικών Ταγμάτων, Αγγελολογία, Καμπαλιστική Φιλοσοφία, Αστρολογία, Μεταφυσικές Θεωρήσεις, παραψυχολογία, συγκριτική Θρησκειολογία, Αλχημεία, Πνευματισμό, στοιχεία Ανατολικής και Δυτικής Εσωτερικής Φιλοσοφίας και πληθώρα άλλων θεμάτων.

Η εγκυκλοπαίδεια περιέχεται σε 7 ογκώδης τόμους.

Οι Εκδόσεις ΔΙΜΕΛΗ εκτύπωσαν αυτό το θαυμάσιο έργο που συνόδευε για πολλά χρόνια όλους τους Ερευνητές του Εσωτερισμού. Δεν είναι πλέον φωτοτυπημένο αλλά νέας εκτυπώσεως.

Τηρείται η απλή καθαρεύουσα όπως την συνέγραψε το 1974 ο Πέτρος Γράβιγγερ.

Σάς παραθέτουμε τι έγραψε ό Π. Γράβιγγερ γι' αυτό του το έργο:

Αγγελολογία, Αθανασία, Ανθρωπογνωσία, Ανατολικαί θρησκείαι, Αποκρυφισμός, Απολύτρωσις, Αστρολογία, Βουδδισμός, Γιόγκα, Γνώσις, Θεοσοφία, Καββάλα, Κοσμολογία, Μεταφυσική, Μυθολογία, Μυητικά Τάγματα, Μυστηριοσοφία, Παραψυχολογία, Πνευματισμός, Πρακτική μύησις, Ροδοσταυρισμός, Συγκριτική θρησκειολογία, Συμβολισμός, Ταοϊσμός, Υπνωτισμός κ. α.

Το ανά χείρας Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του Εσωτερισμού αναφέρεται εις τας ιδέας, την λογοτροπίαν και τας μεθόδους αι οποίαι εχρησιμοποιήθησαν από εκλεκτούς κύκλους πνευματικών ανθρώπων, τόσον εν τη Δύσει, όσον και εις την Ανατολήν, από αμνημονεύτων χρόνων μέχρι σήμερον, οι οποίοι συνεκεντρώθησαν εις ομάδας ερεύνης και πειραματισμού προς κατάκτησιν της Σοφίας και ανεύρεσιν της πρωταρχικής Αληθείας.

Προσεπαθήσαμεν κατά το μέτρον του δυνατού να αποφύγωμεν το θαυμάσιον και το εκπληκτικόν, το υπερφυσικόv και το «μαγικόν» διά να παραμείνωμεν επί των θεμάτων ανωτέρας διανοήσεως και ενοράσεως τα οποία προέθεντο αι μυστηριακαί αύται ομάδες.

Το παρόν Λεξικόν προτίθεται:

—Να αποκαλύψη εις τον αμύητον την ύπαρξιν, την πληθώραν και την συνεχή διαδοχήν των ανθρωπίνων ομάδων αι οποίαι εβασίσθησαν επί της εσωτερικής σκέψεως και των μυητικών μεθόδων.

—Να διανοίξη εις τον «μυήσιμον» οδούς προσπελάσεως.

—Να κομίση στοιχεία χρήσιμα διά την εδραίωσιν μιας κοινωνιολογίας και μίας ψυχολογίας της μυήσεως. Εις μίαν εποχήν μεγάλων τεχνικών προόδων, όπου η ψυχή και περισσότερον το πνεύμα λειτουργούν ανεπαισθήτως και φαίνονται υπνώτοντα, μία εσωτερική αναζήτησις είναι εκ των ων ουκ άνευ και δύναται να συντελέση εις την υπερσκέλισιν των μειονεκτημάτων του νεωτέρου υλικού πολιτισμού υπό του οποίου μαστίζεται η σημερινή ανθρωπότης.

Πέτρος Γράβιγγερ

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 3
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης