Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
OSWALD WIRTH
ISBN: 978-960-8141-48-3
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 304
/
Βάρος: 395 gr
Τιμή: 28.50€
Άμεσα Διαθέσιμο

### Τὸ παρὸν βιβλίο (πατῆστε ἐδῶ) κυκλοφορεί και μὲ Audio Book, ὅπου ὁ Φιλόθεος λιάδης καὶ ἡ ἐκδότρια Μαρία Βασιλοπούλου ἀφηγοῦνται ὅλο τὸ βιβλίο (χωρὶς περικοπές, ἀναφέροντας καὶ τὶς περισσότερες ὑποσημειώσεις) ###

Oswald Wirth
Τίτλος πρωτοτύπου: Le Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes. 3ème partie «Le Maître», Éditions Dervy, 1977, 1994.

Μετάφραση: Δημήτριος Πολυχρόνης.
Ἐπιμέλεια κειμένου: Μαρία Βασιλοπούλου, Γιῶργος Γαλώνης, Σοφία Μπαγλανέα.
Ευχαριστοῦμε τὸν Ἀδ∴ Ι.Σ. γιὰ τὴν ποιητικὴ ἀπόδοση τοῦ ποιήματος Symbolum τοῦ Goethe.
Ευχαριστοῦμε τὴν Ἀδ∴ Ι.Π. γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθειά της στὴν ἀπόδοση Γαλλικῶν Τεκτονικῶν ὄρων.
Ευχαριστοῦμε τὴν Ἀδ∴ Ματ. Β. γιὰ τὶς εἰκονογραφήσεις τοῦ Ἀδὰμ Κάδμου σὲ σχέση με τὸ Δένδρο τῶν Σεφιρώτ καὶ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ Ἀδὰμ Κάδμου σὲ σχέση μὲ τὶς θέσεις τῶν Ἀξξ∴ μίας Στοᾶς.

 Ὁ Ὄσβαλντ Βίρτ (Oswald Wirth), ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς διασημότερους Τέκτονες τοῦ αἰῶνα μας. Ἦταν μαθητὴς τοῦ μεγάλου Ροδόσταυρου καὶ Καμπαλιστῆ, Στανισλὰς ντὲ Γκουαϊτὰ (Stanislas de Guaita) καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἔλαβε τὶς βαθύτερες ἐσωτερικές του γνώσεις. Αὐτὸ ὅμως, ποὺ ἀνέπτυξε ἀπὸ μόνος του, σὲ ἄριστο βαθμό, ἦταν ἡ ἑρμηνεία τῶν Τεκτονικῶν ἀλληγοριῶν καὶ συμβόλων, καθὼς καὶ μία μεγάλη ἐμβάθυνση στὴν ἔννοια τοῦ Τεκτονικοῦ Ἰδεώδους.

Τὸ ὄνομά του, ἔχει ἄρρηκτα συνδεθεῖ μὲ τὴν αὐθεντικὴ Τεκτονικὴ διδασκαλία καὶ τὰ ἔργα του παρουσιάζονται παγκοσμίως σὲ ὅλα τὰ λεξικὰ τοῦ ἐσωτερισμοῦ.
«...Ὅπως μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε ἀπὸ τὸ τελετουργικό, οἱ Ἀληθεῖς Διδάσκαλοι ἑδρεύουν ἀόρατοι μέσα σὲ μία ἀκτινοβόλο λάμψη, πίσω ἀπὸ τὸν πυκνοϋφασμένο πέπλο ποὺ τοὺς χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἐργάτες ποὺ ἔχουν παραδώσει τὸν ἑαυτό τους μέσα στὴν νύκτα καὶ τὸ πένθος...
...Ἀλλὰ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἐκπαιδευτὲς ὁδηγοί, αὐτοὶ οἱ ἄγνωστοι; Ὁ Τεκτονισμὸς θέτει τὸ πρόβλημα χωρὶς νὰ τὸ ἐπιλύει, σὰν νὰ ἤθελε νὰ παρακινήσει τοὺς μυημένους του νὰ ἐμβαθύνουν σὲ ἐκεῖνο τὸ μυστήριο ὅπου περικλείεται τὸ ἔσχατο ἀρκάνιο, τὸ ὕψιστο μυστικό (l’ ultime arcane) κάθε μυήσεως...
...Ὅμως ἐκεῖνοι, οἱ ἀληθινοὶ Διδάσκαλοι, δὲν εἶναι πλέον ἐργάτες ποὺ λαξεύουν ὀγκόλιθους, ὥστε νὰ τοὺς ἐφαρμόσουν ἐπακριβῶς στὴν κατάλληλη θέση μέσα στὸ μεγάλο οἰκοδόμημα: ἐργάζονται πλέον μόνον στὸν Πίνακα Χαράξεως, δηλαδὴ πνευματικά, συλλαμβάνοντας τὸ σχέδιο αὐτοῦ ποὺ πρέπει νὰ οἰκοδομηθεῖ. Πρόκειται γιὰ τὶς δημιουργικὲς Διάνοιες τοῦ Κόσμου,γιὰ δραστικὲς καὶ πραγματικὲς δυνάμεις γιὰ τοὺς Μεμυημένους, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μαζί τους, ὑπὸ τὸ ὄνομα τῶν Ἀνωτέρων Ἀγνώστων τῆς παραδόσεως...»

Oswald Wirth

 Πίνακας Περιεχομένων

Πρὸς τοὺς Μεμυημένους τοῦ Τρίτου Βαθμοῦ
(Πρόλογος τῆς ἔκδοσης τοῦ 1931)

Μέρος Πρῶτον:
Ἱστορικὲς Ἔννοιες σχετικὲς μὲ τὸν Βαθμὸ τοῦ Διδασκάλου

Κεφ. 1. Οἱ Μυστικὲς Ἑταιρεῖες καὶ οἱ Μεμυημένοι
Οἱ Ἀρχέγονοι Θεσμοί
Ἡ Ἱερατικὴ καὶ ἡ Βασιλικὴ Τέχνη
Ἡ Ἰδεῶδης Κυριαρχία
Ἡ Ἀποστολὴ τῶν Μεμυημένων
Ἡ Τεκτονικὴ Προέλευση
Εἴμαστε Μάγοι;
Οἱ Τελετές μας
Ὁ Μοναχισμός
Κεφ. 2. Τὰ Μυστήρια
Οἱ ἐπαγγελματικὲς Μυήσεις
Ἡ Ἀγαθοεργία
Οἱ βαθμοὶ τῶν Ἱκανοτήτων
Οἱ Τέκτονες δραστηριοποιοῦνται, ὁ Χιρὰμ τοὺς καθοδηγεῖ
Κεφ. 3. Ὁ Τεκτονισμός
Τὸ Τεκτονικὸ Φῶς
Ἡ μεσολάβηση τῶν Διδασκάλων
Ὁ Μῦθος τοῦ Χιράμ

Μέρος Δεύτερον:
Τὸ Τελετουργικὸ τοῦ βαθμοῦ τοῦ Διδασκάλου

Κεφ. 1. Τὸ Μυητικὸ Τελετουργικό
Ἡ ἀνάστροφη πορεία
Ἡ ἀέναος Μαθητεία
Τὸ Μέσον Δῶμα
Ὁ Τεκτονικὸς Μῦθος
Τὸ Συμβολικὸ Δρᾶμα
Ἡ Δοκιμασία τοῦ μελλοντικοῦ Διδασκάλου
Ἡ Ἀνάσταση
Κεφ. 3. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ Μύθου
Ἡ Ἀναγέννησις
Κεφ. 4. Οἱ Μῦθοι
Τὸ Ἔπος τοῦ Γιλγαμές
Ὁ Κατακλυσμὸς τῶν Χαλδαίων.
Ἡ Φοινικικὴ Τριάς

Μέρος Τρίτον:
Φιλοσοφικὲς Ἀντιλήψεις σχετικὲς μὲ τὸν Βαθμὸ τοῦ Διδασκάλου

Κεφ. 1. Ἡ Ἀθανασία
Οἱ Ἀνώτεροι Ἄγνωστοι
Τὸ Μυστήριο τῆς Ἀτομικότητος
Ἡ Θειότητα τοῦ ἀνθρώπου
Ὁ Θάνατος
Ἡ Ἀθανασία
Ἡ Μεταθανάτια Ὕπαρξη
Οἱ Δεισιδαιμονίες και οἱ Προλήψεις
Κεφ. 2. Ἡ Ἀτομικὴ Δόμηση

Μέρος Τέταρτον:
Τὰ Καθήκοντα τοῦ Διδασκάλου

Κεφ. 1. Ἡ Πραγμάτωσις
Ἔσo κύριος τοῦ ἑαυτοῦ σου
Ἐμβάθυνσις
Ἀφουγκραζόμενοι τοὺς ἄλλους
Ἡ ἐξάλειψη κάθε αὐταπάτης
Ἐξασκῶντας τὴν Κυριαρχία

Μέρος Πέμπτον:
Ἑρμηνευτικὴ Κατήχηση τοῦ Βαθμοῦ τοῦ Διδασκάλου

Μέρος Ἕκτον:
Φιλοσοφικὲς Μυητικὲς Ἔννοιες σχετικὲς μὲ τὸν Βαθμὸ τοῦ Διδασκάλου

Κεφ. 1. Ἐσωτερικὲς Ἰδιότητες καὶ ἔννοιες τῶν Ἀριθμῶν στὸν Βαθμὸ τοῦ Διδασκάλου
Τὰ Μυστήρια τοῦ Ἀριθμοῦ Ἑπτά
Ἡ Τριὰς ἐν Ἑπτάδι
Ἡ Ἰσορροπία
Ἡ Ἡλιακὴ Ὀκτάδα
Ἡ Ἐννεάδα ἢ τριπλῆ Τριάδα
Ἡ Παράδοση
Οἱ Μοῦσες
Τὸ Τετράγωνο τοῦ Κρόνου.
Τὰ Σεφιρώτ(θ)
Ἡ Μαγικὴ Δύναμις
Ἡ Δωδεκάδα
Τὸ φέρετρο τοῦ Ὀσίριδος
Ὁ Ἀδὰμ Κάδμος

Μέρος Ἕβδομον:
Τὰ Προνόμια τοῦ Βαθμοῦ τοῦ Τέκτονος Διδασκάλου

Κεφ. 1. Τὰ Προνόμια τοῦ Βαθμοῦ τοῦ Τέκτονος Διδασκάλου.
Τὸ Κάλυμμα τῆς Κεφαλῆς
Ἡ Ἡγεμονία τῶν Διδασκάλων
Ἡ Χειραφέτησις
Κεφ. 2. Οἱ Ἀνώτεροι Βαθμοί
Ἡ Στοὰ Τελειοποιήσεως

Μέρος Ὄγδοον:
Βιβλιογραφικὲς Πληροφορίες πρὸς χρῆσιν τῶν Διδασκάλων

Ἡ Ἀνάγνωσις
Θρησκεία
Συμβολισμός
Ἀρχαιολογία
Φιλοσοφία
Ἑρμητισμός, Ἀλχημεία καὶ Ἀποκρυφισμός
Ἐλευθεροτεκτονισμός

Μέρος Ἔνατον:
Οἱ εἰκόνες τοῦ Βιβλίου τοῦ Τέκτονος Διδασκάλου

 Ο διαφορς π τν Α' κδοση το 1998:

Εναι πολυτονικό, μ καινούργια μετάφραση. πόδοση τν νοημάτων εναι βεβαίωςδια. χουν προστεθεποσημειώσεις, πως κα 5 εκόνες (οποες δν πρχαν οτε στὴν πρωτότυπη γαλλικκδοση, λλπ τν προσωπική μας βιβλιοθήκη κα μὲσω το Διαδικτύου τς ντοπίσαμε κα τς ντάξαμε).

Σελίδες: 304
Περιλαμβάνονται 5 ἔγχρωμες εἰκόνες:
Οἱ 21 κάρτες Ταρὼ τοῦ Oswald Wirth τοῦ 1889.
Ἀναπαράσταση εἰκόνας τοῦ φαινομένου τῆς “Φωτιᾶς τοῦ Ἁγίου Ἔλμου”.
Ἀναπαράσταση τοῦ Ἀδάμ-Κάδμου καὶ τοῦ Δένδρου τῶν Σεφιρώτ.
Ἀναπαράσταση τοῦ Ἀδάμ-Κάδμου καὶ τῶν θέσεων τῶν Ἀξξ∴ μίας Στοᾶς.
Ὁ Τροχὸς τῆς Τύχης (Ἡ 10η κλείδα τοῦ Ταρώ)

 ### Αυτό το βιβλίο υπάρχει και με ελαφρές φθορές - γρατζουνιές στο εξώφυλλο ή στο οπισθόφυλλο ή κάποιες σελίδες είναι τσαλακωμένες οι οποίες όμως διαβάζονται κανονικά. Εάν δεν σάς ενοχλεί με αυτά τα ελαττώματα, πατήστε εδώ και θα γίνει ανακατεύθυνση στο ίδιο βιβλίο στην κατηγορία ''Ταλαιπωρημένα'' των εκδόσεων Τετρακτύς με έκπτωση περίπου 35% ###

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 5
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης