Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΧ
ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ ΠΕΤΡΟΣ
ISBN: 978-618-5054-92-2
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 88
/
Βάρος: 131 gr
Τιμή: 16.00€
Μη Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός

Συγγραφεύς: Πέτρος Γράβιγγερ

1η Έκδοση: Εκδόσεις Διμελή (2021)
2η παρούσα Έκδοση: Εκδόσεις Δίον (2022)
Επιμέλεια κειμένου : Καλοζούμη Βάλλυ
Στοιχειοθεσία: Εκδόσεις Δίον
Εξώφυλλο: Κώστας Μπακιρτζής

Το Βιβλίον ή η Βίβλος του Ενώχ είναι εν των λεγομένων Αποκρύφων έργων της Παλαιάς Διαθήκης. Τα «απόκρυφα», ως γνωστόν, είναι κείμενα περιεχομένου ιστορικού, ηθικού ή αποκαλυπτικού, λίαν αναλόγου προς εκείνο των άλλων επισήμων κειμένων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία όμως ουδέποτε ανεγνωρίσθησαν υπό της επισήμου Εκκλησίας ως κανονικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΗΡΞΕΝ Ο ΕΝΩΧ;

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Εισαγωγή, Μέρος 1ον (VI – XXXVI) - Πτώσις των Αγγέλων και μετάθεσις του Ενώχ. Μέρος 2ον (XXXVII – LΧΧΙ) - Βιβλίον των Παραβολών, Ο Ενώχ αφηγείται εις τους παλαιούς και εις τους ανθρώπους του μέλλοντος τρεις παραβολάς. Μέρος 3ον (LΧΧΙΙ – LΧΧΧΙΙ) - Το Βιβλίον των μεταλλαγών των φώτων του ουρανού. Μέρος 4ον (LΧΧΧΙΙΙ – XC) - Το Βιβλίον των οραμάτων. Μέρος 5ον (ΧCI-CV) - Βιβλίον παραινέσεων και αράς

ΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ - ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ (VI - XXXVI) - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΩΧ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

α) Το Β. του Ε. εις την Εβραϊκήν γραμματολογίαν

β) Το Β. του Ε. εις την Καινήν Διαθήκην και την Χριστιανικήν γραμματολογίαν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μεταφράσεις

Εργασίαι επί της Β. του Ενώχ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ «ΒΙΒΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΩΧ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI - Η ένωσις των Αγγέλων μετά των θυγατέρων των ανθρώπων (Πρβλ. Γεν. VI, 1-4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII - Γέννησις και ατασθαλίαι των Γιγάντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII - Τι εδίδαξαν οι δαίμονες εις τους ανθρώπους

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX - Παρέμβασις των αγαθών Αγγέλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII - Ανάληψις του Ενώχ και αποστολή αυτού πλησίον των κακών Αγγέλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXIV - Ο Ενώχ βλέπει επτά θαυμάσια όρη και εν θαυμαστόν δένδρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXV - Ο Μιχαήλ εξηγεί εις τον Ενώχ τα 7 όρη και το θαυμάσιον δένδρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXVI - Ο Ενώχ βλέπει και άλλα όρη διαχωριζόμενα από κοιλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXXII - Ο γήινος παράδεισος και το δένδρον της Γνώσεως

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ LΧΧ - Η ανάληψις του Ενώχ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ LΧΧΙ - Ο Ενώχ γίνεται δεκτός δια να θεαθή τα απόρρητα και την δόξαν των ουρανών. -Υποσχέσεις της Κεφαλής των Ημερών

Αξιολόγηση προϊόντος
Το προϊόν δεν εχει αξιολογηθεί
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης